Dịch vụ BI

Dịch vụ BI Bảng giá Liên hệ

• BI (Business Intelligence) - Hệ thống báo cáo quản trị, phân tích và thống kê thông minh, có tích hợp công nghệ mà các doanh nghiệp dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn dữ liệu đó một cách hiệu quả.
• Tự động chuyển dữ liệu thành các dạng đồ thị, hình ảnh, etc..
• Thay đổi kỹ năng điều hành từ kinh nghiệm chủ quan sang điều hành dựa trên số liệu và thông tin chính xác thu được từ dữ liệu.
• Công cụ quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược.

 

BI tập trung vào phân tích các hoạt động, đưa ra các quyết định để điều hành doanh nghiệp nhờ:

-Thống nhất các dữ liệu phân tán với nhiều định dạng khác nhau;

-Đào sâu dữ liệu đến mức tối đa, khả năng tùy biến nhiều thông tin;
-Khả năng phân tích giả định – “what-if analysis and simulation”;
-Cung cấp các tính năng cảnh báo qua hình ảnh, email tức thời.


Up